Willow Springs Prac Sat 10 19 13 - CHECKEREDFLAGPHOTOS