AMA GNC Stockton (1) 5 11 13 - CHECKEREDFLAGPHOTOS